Inarijärvi-yhdistys ry:n internetsivut
 
His­to­ria
Vuo­si­ko­kous­pöy­tä­kir­jat
Do­ku­men­tit
Leh­ti­leik­keet
Yhdistys > Historia
« Edellinen | Seuraava »

Historia

Kestämättömän kehityksen lapsi
Inarijärvi-yhdistyksen perustamiskirja allekirjoitettiin Ivalon Tahkotörmässä, Timo ja Kaarina Korialan talossa 8.12.2004. Asiakirjan allekirjoittajina olivat Timo Koriala, Jouko Nikulainen, Kaarina Strand-Koriala, Leena Strand ja Veikko Väänänen.

Viralliseen yhdistysrekisteriin yhdistys sääntöineen hyväksyttiin 24.1.2005. Perustamis- ja rekisteröintiasiakirjat ovat Inarijärvi-yhdistyksen toiminnan alkamisen virallista historiaa. Käytännössä yhdistyksen syntyminen oli pitempi prosessi. Itse asiassa se oli vuosien mittainen ja sen käynnisti Suomen ja Euroopan pohjoisimmalle erämaiselle suurjärvelle puhaltanut maksimaalisen hyötyajattelun puhuri.

Inarijärvi-yhdistys ry syntyi vastavoimaksi tuolle ekologisesti ja sosiaalisesti kestämättömäksi nähdylle kehitykselle. Sääntöjensä mukaisesti se ryhtyi puolustamaan Inarijärven ja sen vesistöalueen luonnon ja elinympäristön tilaa ekologian sekä perinteisen kestävän käytön ja kulttuurin pohjalta, niiden turvaamiseksi.

Yhdistys sai alkunsa muutaman paikallisen asukkaan ajatuksista ja aktiivisuudesta. Nopeasti se sai tukea paitsi paikallisilta, myös Inarijärveä tuntevilta ja sen arvon ymmärtäviltä muualla asuvilta kansalaisilta, joita kuuluu myös yhdistyksen jäsenistöön. Vaikka yhdistys ei ole harjoittanut mitään jäsenhankintaa, on sen noin sadassa henkilössä pysytellyt jäsenmäärä inarilaisittain huomattava ja myös jäsenistön ulkopuolelta tullut ja tuleva tuki laajaa. Yhdistyksen asema alueensa toimijana ja muun muassa lausuntojen antajana on vahvistunut ja vakiintunut. Inarijärvi-yhdistyksellä on esimerkiksi edustaja Lapin ELY-keskuksen koollekutsumassa Inarijärven seurantaryhmässä.
Saarihotelli herätti toimimaan
Inarijärvi-yhdistyksen syntyyn liittyvä ensimmäinen tapahtuma oli Leviä-Petäjäsaareen aiottu erähotelli, jota varten suurellisimmillaan suunniteltiin jopa sähkölinjan rakentamista saarien kautta ja toistakymmentä salmea ylittäen hotelliin. Lennokas suunnitelma Inarijärven sydämessä sijaitsevasta massamatkailun hotellitasoisesta tukikohdasta lentosatamineen ja lasisine keskiyön auringon ja revontulien katseluun tarkoitettuine näköalatorneineen sai silloiset kunnan päättäjät innostumaan. Tarvittavaa poikkeuslupaa jätevesien imeyttämiseen Leviä-Petäjäsaaren rantajänkään puollettiin ja muutenkin hotellia pidettiin esillä kunnan kärkihankkeissa. Lapin ympäristökeskuksen edustajat kyläilivät Leviä-Petäjäsaaressa vakuuttuen savusaunan lauteilla hotellihankkeen mielekkyydestä. Poikkeuslupa myönnettiin. Samaan aikaan alettiin haaveilla myös muista massamatkailun keskuksista Inarijärven rannoille ja saaristoon.

Mainittakoon, että jo tässä vaiheessa Inarijärvellä oli olemassa suojeluperusteinen osayleiskaava ja järvi kuului kohteena sekä valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan että uuteen eurooppalaiseen Natura 2000 –suojeluohjelman. Niiden vahvuutta haluttiin nyt Inarijärvellä kunnan toimesta ja ympäristökeskuksen sekä Metsähallituksen Laatumaan taustalla tukiessa koetella.

Hotellihankkeen vastustajien keskiön muodostuivat muutamat lähialueen mökinomistajat, alueella toimivat ammattikalastajat, yksittäiset kauempaakin olevat luonnonsuojelijat sekä hankkeen saama ja sitä kyseenalaistava julkisuus. Vastustus kärjisti voimakkaasti Inarijärven käyttöä koskevaa keskustelua Inarissa ja saarihotellin vastustajia pyrittiin jopa kunnan edustajien taholta jyrkin ilmaisuin leimaamaan.

Tuo kohtelu osittain vahvisti vastustajien rivejä ja lopulta myös Metsähallitus päätyi valittamaan saarihotellin saamasta poikkeusluvasta. Asiasta uutisoitiin 3.10.2002 Ylen Lapin radiossa näin:
”Hallinto-oikeus kumosi saarihotellin

Rovaniemen hallinto-oikeus on kumonnut poikkeusluvan, jonka ympäristökeskus oli myöntänyt hotellin rakentamiseen Inarijärven saareen. Hotelli oli suunniteltu Inarijärven Leviä-Petäjäsaareen. Luvasta valittivat Metsähallitus, Inarin järvikalastajat ja viisi lähialueen mökkiläistä.

Hallinto-oikeuden mukaan hotelli olisi tullut alueelle, joka on merkitty muiden saarten tavoin suojelualueeksi. Alueella on ulkoilutarvetta ja ympäristöarvoja. Hallinto-oikeus näki myös perustelluksi Metsähallituksen näkemyksen, jonka mukaan Hotelli Kakslauttanen Oy olisi kunnan ja ympäristökeskuksen myötävaikutuksella saattamassa hankkeellaan alueen yksinomaiseen käyttöönsä.”


Hallinto-oikeuden päätös pysyi myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jonne tyytymättömät siitä edelleen valittivat.
Yhdistys syntyi tarpeeseen
Leviä-Petäjäsaaren tapauksessa nousi esille yksittäisten kansalaisten asema tulla kuulluiksi tai tehdä valitus tilanteissa, joissa he eivät olleet jonkin hankkeen välittömiä rajanaapureita. Yhdistys, jonka toiminnan tarkoitusta ja toiminta-aluetta jokin hanke kosketti, sen sijaan oli virallinen osapuoli. Kun näköpiirissä oli, että Inarijärven luontoa ja järvikulttuuria olisi uhkaamassa uusia hankkeita, virisi ajatus ja päätös Inarijärvi-yhdistyksen perustamisesta. Päätöstä eräällä tavalla vauhditti silloinen tilanne, jossa järven puolustajat eivät kokeneet saavansa huomiota saati tukea jo olemassa olevilta luonnonsuojelun organisaatioilta. Sittemmin Inarijärvi-yhdistys ja Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallinen yhdistys Inarin Luonnonystävät sekä Lapin luonnonsuojelupiiri ovat tehneet hyvää yhteistyötä Inarijärven säilyttämisen ja suojelun hyväksi.

Inarijärvi-yhdistys on ottanut toimintansa aikana aktiivisesti kantaa Inarijärveä koskeviin kaavoitushankkeisiin, mutta myös moniin muihin järveä tai sen vesistöaluetta, Paatsjoen vesistöä, koskeviin asioihin kuten kalastuksen järjestelyihin ja vesien hoitoon.
Kansalaiset laillisuusvalvojina
Ivalon alueen osayleiskaavan kohdalla yhdistys joutui ensimmäisen kerran valitustielle, kun Inarin kunnanvaltuusto hyväksyi 16.9.2010 kaavan Kaikunuoran-Nellimin suunnalla vastoin rantojensuojeluohjelman ja Natura 2000 -ohjelman edellyttämiä velvoitteita. Valittajiin liittyivät myös Inarin Luonnonystävät ja Lapin luonnonsuojelupiiri.

Valitusten seurauksena Rovaniemen hallinto-oikeus kumosikin 18.11.2011 osayleiskaavan lainvastaisena valitusten tarkoittamalta osalta, mutta samalla kaava tuli sen teknisen karttalehtijaon johdosta kumotuksi laajemmalti, seurauksena muun muassa Nellimin kylän kehittämiseksi ajateltujen ranta-asemakaavojen viivästyminen. Tämän kirjoituksen laadinnan aikoihin, tammikuussa 2014, odotetaan vielä Ivalon alueen osayleiskaavan korjatun osan nähtäville tuloa. Kunta ei lähtenyt enää valittamaan hallinto-oikeuden perustellusta päätöksestä, koska siellä ymmärrettiin uuden valmistelun edistävän lopulta parhaiten ja nopeimminkin kaavan toteutumista.

Ivalon alueen osayleiskaava koskettaa siis vain osin Inarijärveä, mutta sen rinnalla on valmisteltu Inarijärven osayleiskaavan uudistamista. Inarijärven kaavaan piti kunnan silloisissa visioissa sisältyä lukuisia suuria matkailupalvelujen ja loma-asutuksen keskittymiä. Koska Ivalon alueen osayleiskaavan oikeuskäsittelyssä ja päätöksessä nousi esille tarve selvittää eri kaavojen ja kaavoitushankkeiden yhteisvaikutukset Inarijärven rantojensuojelu- ja Natura 2000 -alueeseen, ja koska useat luonnoksissa esillä olleet keskittymät saivat voimakasta kansalaisvastustusta, jopa tuhansia nimiä keränneen nettiadressin muodossa, on Inarijärven osayleiskaavan uudistaminen viivästynyt jo vuosilla. Samalla kiihko pohjoisen erämaajärvemme mökittämiseksi on laantunut ja realismi pikkuhiljaa vallannut sijaa kaavoittajien ajatuksissa.

Inarijärvi-yhdistys seuraa edelleen kiinteästi näiden kahden sekä muutaman uudemmankin kaavaprosessin etenemistä ja ottaa tarvittaessa niihin kantaa. Inarijärveen liittyen on otettu kantaa muun muassa Metsähallituksen Paavisvuonon-Apajalahden -alueelle suunnittelemaan ja Inarin kunnanvaltuuston hyväksymään ranta-asemakaavaan. Myös tuo rantojensuojelualueeseen ja Natura 2000 -alueeseen vaikuttava kaava kumoutui hallinto-oikeudessa eikä tätä kirjoitettaessa ole tietoa onko Metsähallitus valittanut asiassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Päivitetty 23.1.2014 - Tulostettava versio -

Inarijärvi-yhdistys ry Turunen Aarne
puheenjohtaja
aarne.turunen@pp.inet.fi
Kuusisto Raija
varapuheenjohtaja
hottiainen@gmail.com
Portti Anne
sihteeri, rahastonhoitaja
inarijarviyhdistys@gmail.com
Lisätietoja evästekäytännöstä
Hakosalo Innovations Oy